PRIVACYBELEID

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met art. 13 van Verordening 2016/679 (GDPR), in overeenstemming met art. 13 van het wetsbesluit n. 196/2003 (Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens) en heeft betrekking op alle persoonsgegevens die op de hieronder aangegeven wijze worden verwerkt.

DE HOUDER VAN DE BEHANDELING

De gegevensbeheerder van de verzamelde persoonlijke gegevens is ProtoXide di Perfetti Tiziano , gevestigd in via Martiri di cefalonia 25-1 Massa 54100 (MS).

De verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan daarvoor aangewezen ontvangers die de gegevens zullen verwerken als gegevensverwerkers en/of als verantwoordelijke personen om te voldoen aan contracten of gerelateerde doeleinden.

De volledige lijst van gegevensverwerkers en personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden opgevraagd door een specifiek verzoek te sturen naar het e-mailadres [vul e-mail in]

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

In het geval dat persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen, voor technische en operationele doeleinden en om een hoge continuïteit van de dienst te garanderen, zorgt de verantwoordelijke voor de overdracht ervoor dat de overdracht is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Commissie, om ervoor te zorgen dat dat het beschermingsniveau van personen gegarandeerd door de huidige wetgeving en in het bijzonder door de EU-verordening 2016/679 niet wordt aangetast.

VERZAMELDE GEGEVENS

De verwerkte persoonsgegevens worden verzameld zoals rechtstreeks door de belanghebbende verstrekt of automatisch verzameld.

De gegevens die rechtstreeks door de belanghebbende worden verstrekt, zijn alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze rechtstreeks door de belanghebbende aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt.

De automatisch verzamelde gegevens zijn navigatiegegevens. Dergelijke gegevens, hoewel niet verzameld om in verband te worden gebracht met de identiteit van de gebruiker, kunnen indirect, door verwerking en koppeling met gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verzameld, identificatie mogelijk maken.

Na het verzenden van nieuwsbrieven maakt het gebruikte platform het mogelijk om het openen van een bericht en de kliks binnen de nieuwsbrief zelf te detecteren, samen met details met betrekking tot het IP-adres en de gebruikte browser / apparaat. Het verzamelen van deze gegevens is essentieel voor de werking van de impliciete vernieuwing van verwerkingssystemen (zie het item Verwerkingsmethoden) en een integraal onderdeel van de werking van het verzendende platform.

DOEL VAN DE BEHANDELING

Het verstrekken van persoonsgegevens heeft als rechtsgrondslag voor de verwerking van contractuele of precontractuele vereisten of de nakoming van wettelijke verplichtingen waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen. Om deze reden kan elke weigering tot verwerking of het niet, onnauwkeurige of gedeeltelijke verstrekken van gegevens resulteren in de onmogelijkheid van een correcte dienstverlening of de onmogelijkheid voor de Verwerkingsverantwoordelijke om te reageren op verzoeken om informatie die door de geïnteresseerde worden verzonden.

Het verstrekken van gegevens met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven voor promotionele, commerciële, informatie- of onderzoeksdoeleinden is optioneel en de weigering om de relatieve toestemming te geven voor de verwerking zal het onmogelijk maken om op de hoogte te blijven van commerciële initiatieven en / of promotionele campagnes, om te ontvangen aanbiedingen of ander promotiemateriaal.

INTREKKING VAN TOESTEMMING

De geïnteresseerde kan zijn toestemming voor het ontvangen van promotionele en commerciële communicatie onmiddellijk intrekken door een verzoek te sturen naar het e-mailadres [e-mail invoegen] of door op de juiste afmeldlink te klikken die te vinden is in de voettekst van elke ontvangen promotionele en commerciële e-mail.

ONTVANGERS

De verstrekte persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan daartoe aangewezen ontvangers die de gegevens zullen verwerken als gegevensverwerkers en/of als verantwoordelijke personen.

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft geen informatie van de betrokkenen aan derden zonder hun toestemming, behalve wanneer dit wettelijk vereist is. In ieder geval is de verspreiding van verwerkte persoonsgegevens uitgesloten. De volledige lijst van gegevensverwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden opgevraagd door een specifiek verzoek te sturen naar het e-mailadres [vul e-mail in]

WIJZE VAN BEHANDELING

Persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, waarbij in ieder geval wordt voorzien in de jaarlijkse verificatie van de opgeslagen gegevens om de als verouderd beschouwde gegevens te verwijderen, tenzij de wet voorziet in archiveringsverplichtingen. .

De gegevensverwerking vindt meestal plaats op het hoofdkantoor van de gegevensbeheerder, door personeel of externe medewerkers die naar behoren zijn aangewezen als gegevensverwerkers. De volledige lijst van gegevensverwerkers en personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden opgevraagd door een specifiek verzoek te sturen naar het e-mailadres [e-mailadres invoegen].

Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De registratie en de bijbehorende verwerking worden als geldig beschouwd totdat de gebruiker zich uitschrijft, aanwezig is in elke e-mail, of na 12 maanden vanaf de laatste communicatie waarvan er bewijs is van directe interactie (klik, opening, reactie).

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBEND

Op grond van art. 15 - 21 van EU-verordening 2016/679 wordt aan elke belanghebbende een reeks rechten erkend.

Recht van inzage: de belanghebbende op grond van art. 15, heeft het recht bevestiging te krijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, indien nodig, een kopie te verkrijgen. Hij heeft ook het recht om toegang te krijgen tot de hem betreffende persoonsgegevens en tot verdere informatie zoals het doel van de verwerking, de categorieën van ontvangers, de bewaartermijn van de gegevens en de rechten die kunnen worden uitgeoefend.

Recht op rectificatie: de belanghebbende op grond van art. 16, heeft het recht om de correctie van hem betreffende onjuiste persoonlijke gegevens of de integratie ervan te verkrijgen.

Recht op annulering: de belanghebbende heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, indien een van de redenen vermeld in art. 17.

Recht op beperking van de behandeling: de belanghebbende heeft het recht, in de gevallen voorzien in artikel 18 van Verordening 2016/679, om de beperking van de behandeling te verkrijgen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de belanghebbende heeft het recht om hem betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en heeft het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering naar een andere houder te verzenden, overeenkomstig de bepalingen van kunst. 20 van Verordening 2016/679;

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: de belanghebbende heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van art. 21 van Verordening 2016/679.

De belanghebbende heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Privacy Garant.

De in de voorgaande punten genoemde verzoeken dienen schriftelijk aan de Verwerkingsverantwoordelijke te worden gericht. De gegevensbeheerder zal, binnen de door de huidige wetgeving vastgestelde termijnen, tijdig reageren op verzoeken om de uitoefening van de rechten van de belanghebbenden.

Elke verduidelijking of verzoek om verduidelijking kan schriftelijk worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

UPDATES EN WIJZIGINGEN

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, aan te vullen of periodiek bij te werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of de maatregelen die door de garant zijn genomen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Voornoemde wijzigingen of aanvullingen zullen onder de aandacht van de geïnteresseerden worden gebracht. We nodigen gebruikers uit om het privacybeleid regelmatig te lezen, de bijgewerkte informatie te controleren en te beslissen of ze de aangeboden diensten willen blijven gebruiken.