ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази информация се предоставя в съответствие с чл. 13 от Регламент 2016/679 (GDPR), съгласно чл. 13 от законодателния декрет н. 196/2003 (Кодекс за защита на личните данни) и се отнася до всички лични данни, обработвани по начина, посочен по-долу.

ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Администраторът на събраните лични данни е ProtoXide di Perfetti Tiziano , намиращ се на адрес via Martiri di cefalonia 25-1 Massa 54100 (MS).

Предоставените лични данни могат да бъдат разкрити на подходящо назначени получатели, които ще обработват данните като обработващи данни и/или като отговорни лица, за да се съобразят с договори или свързани цели.

Пълният списък на обработващите данни и лицата, отговорни за обработката на лични данни, може да бъде поискан чрез изпращане на конкретна заявка на имейл адреса [вмъкнете имейл]

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

В случай, че личните данни се прехвърлят извън Европейския съюз, за технически и оперативни цели и за осигуряване на висока непрекъснатост на услугата, Администраторът на данни гарантира, че прехвърлянето се основава на решение за адекватност на Комисията, за да се гарантира че не се засяга нивото на защита на лицата, гарантирано от действащото законодателство и по-специално от Регламент 2016/679 на ЕС.

СЪБРАНИ ДАННИ

Обработените лични данни се събират, както са предоставени директно от заинтересованата страна или се събират автоматично.

Данните, предоставени директно от заинтересованата страна, са всички лични данни, които се предоставят на Администратора на лични данни по какъвто и да е начин, директно от заинтересованата страна.

Данните, събирани автоматично, са данни за навигация. Такива данни, въпреки че не се събират, за да бъдат свързани с самоличността на потребителя, могат косвено, чрез обработка и свързване с данни, събрани от Администратора на данни, да позволят тяхната идентификация.

След изпращането на бюлетини, използваната платформа дава възможност да се открие отварянето на съобщение и кликванията, направени в самия бюлетин, заедно с подробности, свързани с IP адреса и използвания браузър/устройство. Събирането на тези данни е от съществено значение за функционирането на имплицитното обновяване на системите за обработка (виж т. Методи за обработка) и неразделна част от работата на платформата за изпращане.

ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Предоставянето на лични данни има за правно основание за обработката договорни или преддоговорни изисквания или изпълнението на правни задължения, на които Администраторът на лични данни е подчинен. Поради тази причина всеки отказ за обработка или неизпълнение, неточно или частично предоставяне на данни може да доведе до невъзможност за коректно предоставяне на услугата или невъзможност Администраторът на данни да отговори на искания за информация, изпратени от заинтересованите.

Предоставянето на данни за целите на изпращане на бюлетини за промоционални, търговски, информационни или изследователски цели е по избор и отказът да се даде съответното съгласие за обработката ще направи невъзможно да бъдете актуализирани относно търговски инициативи и/или промоционални кампании, да получавате оферти или други рекламни материали.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Заинтересованото лице може да оттегли съгласието си за получаване на промоционални и търговски съобщения незабавно, като изпрати заявка до имейл адреса [вмъкнете имейл] или като щракне върху съответната връзка за отписване, която може да бъде намерена в долния колонтитул на всеки получен промоционален и търговски имейл.

ПОЛУЧАТЕЛИ

Предоставените лични данни могат да бъдат разкрити на подходящо назначени получатели, които ще обработват данните като обработващи данни и/или като отговорни лица.

Администраторът на данни не разкрива информация на субектите на данни на трети страни без тяхното съгласие, освен когато това се изисква от закона. При всички случаи разпространението на обработвани лични данни е изключено. Пълният списък на обработващите данни, съвместните администратори и лицата, отговарящи за обработката на лични данни, може да бъде поискан чрез изпращане на конкретна заявка на имейл адреса [вмъкнете имейл]

НАЧИН НА ЛЕЧЕНИЕ

Личните данни се обработват с автоматизирани инструменти за времето, строго необходимо за постигане на целите, за които са събрани, като във всеки случай се предвижда годишна проверка на съхраняваните данни с цел изтриване на тези, които се считат за остарели, освен ако законът не предвижда задължения за архивиране. .

Обработката на данни обикновено се извършва в централата на администратора на данни от персонал или външни сътрудници, надлежно определени като обработващи данни. Пълният списък на обработващите данни и лицата, отговорни за обработката на лични данни, може да бъде поискан чрез изпращане на конкретна заявка на имейл адреса [вмъкнете имейл].

Спазват се специфични мерки за сигурност, за да се предотврати загуба на данни, незаконна или неправилна употреба и неоторизиран достъп.

Регистрацията и свързаната с нея обработка се считат за валидни, докато потребителят се отпише, присъства във всеки имейл, или след 12 месеца от последното съобщение, за което има доказателства за директно взаимодействие (щракване, отваряне, отговор).

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА

Съгласно чл. 15 - 21 от Регламент на ЕС 2016/679 на всяка заинтересована страна се предоставят редица права.

Право на достъп: заинтересованата страна по чл. 15, има право да получи потвърждение, че обработването на личните му данни е в ход и при необходимост да получи копие. Той също така има право да получи достъп до лични данни, отнасящи се до него, и до допълнителна информация като целта на обработването, категориите получатели, срока на съхранение на данните и правата, които могат да бъдат упражнени.

Право на поправка: заинтересованата страна по чл. 16, има право да получи корекция на неточни лични данни, отнасящи се до него, или интегрирането на същите.

Право на анулиране: заинтересованото лице има право да получи анулиране на личните му данни, без ненужно забавяне, ако е налице една от причините, предвидени в чл. 17.

Право на ограничаване на лечението: заинтересованата страна има право в случаите, предвидени в член 18 от Регламент 2016/679, да получи ограничаване на лечението.

Право на преносимост на данните: заинтересованата страна има право да получава лични данни, отнасящи се до него, в структуриран формат, често използван и четим от автоматично устройство и има право да предава тези данни на друг притежател без пречки, съгласно предвиденото в изкуство. 20 от Регламент 2016/679;

Право на възражение срещу обработване: заинтересованото лице има право да възрази срещу обработването на лични данни, които го засягат, съгласно разпоредбите на чл. 21 от Регламент 2016/679.

Заинтересованата страна също има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган, Гаранта за поверителност.

Исканията, посочени в предходните точки, трябва да бъдат отправени писмено до Администратора на лични данни. Администраторът на лични данни в сроковете, определени от действащото законодателство, ще предоставя своевременен отговор на искания за упражняване на правата на заинтересованите лица.

Всяко уточнение или искане за разяснение може да бъде отправено писмено до Администратора на лични данни.

АКТУАЛИЗАЦИИ И ПРОМЕНИ

Администраторът на лични данни си запазва правото да променя, допълва или периодично актуализира тази Информация в съответствие с приложимото законодателство или мерките, приети от Гаранта за защита на личните данни.

Горепосочените промени или допълнения ще бъдат доведени до знанието на заинтересованите страни. Приканваме потребителите редовно да четат Политиката за поверителност, да проверяват актуализираната информация и да решат дали да продължат да използват предлаганите услуги или не.