Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 30 Ιουνίου 2003, Νο 196 - Κωδικός σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρωτοξείδιο Perfetti Τιτσιάνο είναι ο ιδιοκτήτης των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.

Για τη θεραπεία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, επεξεργασία, τροποποίηση, την επιλογή, την εξόρυξη, τη σύγκριση, η χρήση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, ανακοίνωση, διάδοση, την ακύρωση και την καταστροφή ή ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από αυτά λειτουργίες.

Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από πρωτοξείδιο σε σχέση με τις απαιτήσεις του:

- Να εκτελέσει την αιτούμενη υπηρεσία ή μία ή περισσότερες αιτήσεις?

- Να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις?

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με τη χρήση μέσων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων για την αποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση των δεδομένων.

Σημειώστε επίσης ότι σε σχέση με αυτές τις θεραπείες, που μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο. 7 (Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλαδικαιώματα) του νομοθετικού διατάγματος αριθ 196 της 30ης Ιουνίου 2003 (το κείμενο της οποίας παρέχεται παρακάτω).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την επικοινωνία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με πρωτοξείδιο Tiziano Perfetti, ή μέσω e-mail στο info@protoxide.it~~V.

Το νομοθετικό διάταγμα 30 Ιουνίου 2003, Νο 196, την τέχνη. 7: Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα:

1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, και την επικοινωνία τους με κατανοητή μορφή.

2. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες:

α) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων?

β) τους σκοπούς και τις μεθόδους θεραπείας?

γ) η λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση της θεραπείας με ηλεκτρονικά όργανα?

δ) την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, διαχειριστή και του διορισμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2?

ε) θέματα ή τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ή που μπορεί να μάθει γι 'αυτούς, όπως όρισε αντιπρόσωπο στο κράτος, διευθυντές ή πράκτορες.

3. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να:

α) την ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, την ολοκλήρωση των δεδομένων?

β) η διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή το κλείδωμα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των οποίων η τήρηση δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή ακολούθως επεξεργασία?

γ) την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες των σημείων α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, και όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους τα δεδομένα κοινοποιούνται ή γνωστοποιούνται, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει προδήλως δυσανάλογη σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.

4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:

α) για νόμιμους λόγους, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σχετικές για τους σκοπούς της συλλογής?

β) την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για την διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Copyright ® 2003-2016 πρωτοξείδιο ®