ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμού 2016/679 (GDPR), σύμφωνα με το άρθ. 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003 (Κώδικας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) και αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται είναι το ProtoXide di Perfetti Tiziano , που βρίσκεται στη via Martiri di cefalonia 25-1 Massa 54100 (MS).

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε κατάλληλα διορισμένους παραλήπτες, οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή/και ως υπεύθυνοι, προκειμένου να συμμορφωθούν με συμβάσεις ή σχετικούς σκοπούς.

Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη λίστα των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας ένα συγκεκριμένο αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [εισαγάγετε email]

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τεχνικούς και λειτουργικούς σκοπούς και για τη διασφάλιση της υψηλής συνέχειας της υπηρεσίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι η διαβίβαση βασίζεται σε απόφαση επάρκειας της Επιτροπής, προς ότι δεν θίγεται το επίπεδο προστασίας των ατόμων που εγγυάται η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κανονισμός 2016/679 της ΕΕ.

ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία συλλέγονται όπως παρέχονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο ή συλλέγονται αυτόματα.

Τα δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο είναι όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, απευθείας από τον ενδιαφερόμενο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είναι δεδομένα πλοήγησης. Τέτοια δεδομένα, αν και δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με την ταυτότητα του χρήστη, θα μπορούσαν έμμεσα, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που συλλέγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να επιτρέψουν την αναγνώρισή τους.

Μετά την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων, η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται καθιστά δυνατό τον εντοπισμό του ανοίγματος ενός μηνύματος και των κλικ που γίνονται μέσα στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με την IP και το πρόγραμμα περιήγησης / συσκευή που χρησιμοποιείται. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της σιωπηρής ανανέωσης των συστημάτων επεξεργασίας (βλ. θέμα Μέθοδοι επεξεργασίας) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της πλατφόρμας αποστολής.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η παροχή προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση τις συμβατικές ή προσυμβατικές απαιτήσεις επεξεργασίας ή την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε άρνηση επεξεργασίας ή αστοχία, ανακριβής ή μερική παροχή δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σωστής παροχής της υπηρεσίας ή την αδυναμία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να ανταποκριθεί σε αιτήματα για πληροφορίες που αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους.

Η παροχή δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για διαφημιστικούς, εμπορικούς, ενημερωτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς είναι προαιρετική και η άρνηση παροχής της σχετικής συγκατάθεσης για την επεξεργασία θα καταστήσει αδύνατη την ενημέρωση για εμπορικές πρωτοβουλίες ή/και διαφημιστικές καμπάνιες, τη λήψη προσφορές ή άλλο διαφημιστικό υλικό.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΗΣΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για άμεση λήψη διαφημιστικών και εμπορικών επικοινωνιών, στέλνοντας αίτημα στη διεύθυνση email [εισάγετε email] ή κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο υποσέλιδο κάθε προωθητικού και εμπορικού email που λαμβάνεται.

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε κατάλληλα διορισμένους παραλήπτες που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή/και ως υπεύθυνοι.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν αποκαλύπτει καμία από τις πληροφορίες των υποκειμένων των δεδομένων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η διάδοση προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη λίστα των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας ένα συγκεκριμένο αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [εισαγάγετε email]

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, προβλέποντας σε κάθε περίπτωση την ετήσια επαλήθευση των δεδομένων που αποθηκεύονται προκειμένου να διαγραφούν εκείνα που θεωρούνται απαρχαιωμένα, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει υποχρεώσεις αρχειοθέτησης. .

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται συνήθως στα κεντρικά γραφεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, από προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες που ορίζονται δεόντως ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη λίστα των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας ένα συγκεκριμένο αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [εισαγάγετε email].

Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η εγγραφή και η σχετική επεξεργασία θεωρούνται έγκυρες έως ότου ο χρήστης διαγραφεί, παρουσιαστεί σε κάθε email ή μετά από 12 μήνες από την τελευταία επικοινωνία των οποίων υπάρχουν ενδείξεις άμεσης αλληλεπίδρασης (κλικ, άνοιγμα, απάντηση).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με το άρθ. 15 - 21 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σε κάθε ενδιαφερόμενο παρέχεται μια σειρά δικαιωμάτων.

Δικαίωμα Πρόσβασης: ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθ. 15, έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν βρίσκεται σε εξέλιξη και, εάν χρειαστεί, να λάβει αντίγραφο. Έχει επίσης το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και σε περαιτέρω πληροφορίες όπως ο σκοπός της επεξεργασίας, οι κατηγορίες των παραληπτών, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν.

Δικαίωμα διόρθωσης: ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθ. 16, έχει το δικαίωμα να λάβει τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν ή την ενσωμάτωση αυτών.

Δικαίωμα ακύρωσης: ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ακύρωση προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται από το άρθ. 17.

Δικαίωμα παραγραφής θεραπείας: ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679, να λάβει τον περιορισμό της θεραπείας.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένη μορφή, κοινώς χρησιμοποιούμενη και ευανάγνωστη από αυτόματη συσκευή και έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον κάτοχο ανεμπόδιστα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τέχνη. 20 του Κανονισμού 2016/679·

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Κανονισμού 2016/679.

Ο ενδιαφερόμενος έχει επίσης δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, τον Εγγυητή Απορρήτου.

Τα αιτήματα που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα παρέχει, εντός των προθεσμιών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αίτημα για διευκρίνιση μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να ενημερώνει περιοδικά αυτές τις Πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τα μέτρα που έχει υιοθετήσει ο Εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι προαναφερθείσες αλλαγές ή προσθήκες θα τεθούν υπόψη των ενδιαφερομένων. Καλούμε τους χρήστες να διαβάζουν τακτικά την Πολιτική Απορρήτου, να ελέγχουν τις ενημερωμένες πληροφορίες και να αποφασίζουν εάν θα συνεχίσουν ή όχι να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.