TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Nämä tiedot on annettu art. Asetuksen 2016/679 (GDPR) 13 artiklan mukaisesti Lainsäädäntöasetuksen n:o 13 §. 196/2003 (henkilötietojen suojaa koskeva laki) ja koskee kaikkia alla mainitulla tavalla käsiteltyjä henkilötietoja.

HOIDON PITÄJA

Kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on ProtoXide di Perfetti Tiziano , joka sijaitsee osoitteessa via Martiri di cefalonia 25-1 Massa 54100 (MS).

Annetut henkilötiedot voidaan luovuttaa asianmukaisesti nimetyille vastaanottajille, jotka käsittelevät tietoja tietojen käsittelijöinä ja/tai vastuuhenkilöinä sopimusten tai niihin liittyvien tarkoitusten noudattamiseksi.

Täydellisen luettelon tietojen käsittelijöistä ja henkilötietojen käsittelystä vastaavista henkilöistä voi pyytää lähettämällä erillisen pyynnön sähköpostiosoitteeseen [lisää sähköposti]

TIETOJEN SIIRTO

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle teknisiin ja toiminnallisiin tarkoituksiin sekä palvelun korkean jatkuvuuden varmistamiseksi, rekisterinpitäjä varmistaa, että siirto perustuu komission riittävyyttä koskevaan päätökseen, jotta voidaan varmistaa. että nykyisen lainsäädännön ja erityisesti EU-asetuksen 2016/679 takaamaan yksilöiden suojelun tasoon ei vaikuteta.

KERÄTYT TIEDOT

Käsitellyt henkilötiedot kerätään asianomaisen suoraan toimittamana tai automaattisesti.

Asianomaisen suoraan toimittamat tiedot ovat kaikki henkilötietoja, jotka asianomainen on millään tavalla luovuttanut rekisterinpitäjälle suoraan.

Automaattisesti kerätyt tiedot ovat navigointitietoja. Vaikka tällaisia tietoja ei kerätäkään käyttäjän henkilöllisyyteen liittämistä varten, ne voivat epäsuorasti, käsittelyn ja rekisterinpitäjän keräämien tietojen yhdistämisen kautta mahdollistaa sen tunnistamisen.

Uutiskirjeiden lähettämisen jälkeen käytetty alusta mahdollistaa viestin avaamisen ja itse uutiskirjeen sisällä tehdyt napsautukset sekä IP-osoitteeseen ja käytettävään selaimeen/laitteeseen liittyvät tiedot. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä käsittelyjärjestelmien implisiittisen uusimisen toiminnan kannalta (katso kohta Käsittelymenetelmät) ja olennainen osa lähetysalustan toimintaa.

HOIDON TARKOITUS

Henkilötietojen luovuttamisen oikeusperustana on käsittelyn sopimus- tai sopimusta edeltävät vaatimukset tai rekisterinpitäjän alaisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Tästä syystä käsittelystä kieltäytyminen tai tietojen epäonnistuminen, epätarkka tai osittainen antaminen voi johtaa siihen, että palvelua ei voida tarjota oikein tai rekisterinpitäjä ei pysty vastaamaan kiinnostuneen henkilön lähettämiin tietopyyntöihin.

Tietojen toimittaminen uutiskirjeiden lähettämistä varten myynninedistämis-, kaupallisiin, tiedotus- tai tutkimustarkoituksiin on valinnaista, ja käsittelyyn suhteellisen suostumuksen antamisesta kieltäytyminen tekee mahdottomaksi olla ajan tasalla kaupallisista aloitteista ja/tai myynninedistämiskampanjoista, vastaanottaa tarjouksia tai muuta mainosmateriaalia.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Asianomainen osapuoli voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa myynninedistämis- ja kaupallisia viestejä välittömästi lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen [insert email] tai napsauttamalla asianmukaista tilauksen peruutuslinkkiä, joka löytyy jokaisen vastaanotetun myynninedistämis- ja kaupallisen sähköpostin alatunnisteessa.

VASTAANOTTAJAT

Annetut henkilötiedot voidaan luovuttaa asianmukaisesti nimetyille vastaanottajille, jotka käsittelevät tietoja tietojen käsittelijöinä ja/tai vastuuhenkilöinä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille ilman heidän suostumustaan, paitsi jos laki niin vaatii. Joka tapauksessa käsiteltyjen henkilötietojen levittäminen on suljettu pois. Täydellisen luettelon tietojen käsittelijöistä, yhteisistä rekisterinpitäjistä ja henkilötietojen käsittelystä vastaavista henkilöistä voi pyytää lähettämällä erillisen pyynnön sähköpostiosoitteeseen [lisää sähköposti]

HOITOMENETELMÄ

Henkilötietoja käsitellään automatisoiduilla työkaluilla sen ajan, joka on ehdottoman välttämätöntä niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten ne on kerätty, ja joka tapauksessa varataan vuosittain tallennettujen tietojen tarkistaminen vanhentuneiksi katsottujen tietojen poistamiseksi, ellei laissa säädetä arkistointivelvoitteista. .

Tietojen käsittely tapahtuu yleensä Rekisterinpitäjän päämajassa henkilökunnan tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden toimesta, jotka on asianmukaisesti nimetty rekisterinpitäjäksi. Täydellisen luettelon tietojen käsittelijöistä ja henkilötietojen käsittelystä vastaavista henkilöistä voi pyytää lähettämällä erillisen pyynnön sähköpostiosoitteeseen [lisää sähköposti].

Tietojen häviämisen, laittoman tai virheellisen käytön ja luvattoman käytön estämiseksi noudatetaan erityisiä turvatoimenpiteitä.

Rekisteröinnin ja siihen liittyvän käsittelyn katsotaan olevan voimassa, kunnes käyttäjä peruuttaa tilauksen, on läsnä jokaisessa sähköpostissa tai 12 kuukauden kuluttua viimeisestä viestinnästä, josta on näyttöä suorasta vuorovaikutuksesta (napsautus, avaaminen, vastaus).

ASIANOMAISTEN OIKEUDET

Taiteen mukaisesti. EU-asetuksen 2016/679 15 - 21 mukaan kullekin asianosaiselle myönnetään joukko oikeuksia.

Pääsyoikeus: asianomainen osapuoli 19 artiklan mukaisesti. 15, on oikeus saada vahvistus häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä ja tarvittaessa saada kopio. Hänellä on myös oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin ja muihin tietoihin, kuten käsittelyn tarkoitukseen, vastaanottajien luokat, tietojen säilytysaika ja käytettävissä olevat oikeudet.

Oikeus oikaisuun: asianosainen, 19 artiklan mukaisesti. 16, on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten henkilötietojen korjaamista tai niiden yhdistämistä.

Oikeus peruuttamiseen: Asianomaisella on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot peruutettua ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin pykälässä säädetyistä syistä. 17.

Oikeus hoidon rajoittamiseen: Asianomaisella on oikeus asetuksen 2016/679 18 artiklassa säädetyissä tapauksissa saada hoidon rajoittaminen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Asianomaisella on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja automaattisen laitteen luettavissa olevassa muodossa ja oikeus välittää kyseiset tiedot esteettä toiselle haltijalle sen mukaan, mitä taide. asetuksen 2016/679 20 kohta;

Oikeus vastustaa käsittelyä: Asianomaisella on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojensa käsittelyä 2000-luvun säännösten mukaisesti. Asetuksen 2016/679 21 §.

Asianomaisella on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Yksityisyyden takaajalle.

Edellisissä kohdissa tarkoitetut pyynnöt on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa voimassa olevan lainsäädännön asettamissa määräajoissa oikea-aikaisesti asianomaisten osapuolten oikeuksien käyttöä koskeviin pyyntöihin.

Mahdolliset selvennykset tai selvennyspyynnöt voidaan osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa, täydentää tai ajoittain päivittää näitä tietoja voimassa olevan lainsäädännön tai Takaajan henkilötietojen suojaamiseksi toteuttamien toimenpiteiden mukaisesti.

Edellä mainituista muutoksista tai lisäyksistä tiedotetaan asiasta kiinnostuneille. Kehotamme käyttäjiä lukemaan tietosuojaselosteen säännöllisesti, tarkistamaan päivitetyt tiedot ja päättämään, jatkavatko tarjottujen palvelujen käyttöä vai eivät.