ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s čl. 13 nařízení 2016/679 (GDPR), podle čl. 13 legislativní vyhlášky č. 196/2003 Sb. (zákoník o ochraně osobních údajů) a týká se všech osobních údajů zpracovávaných níže uvedeným způsobem.

DRŽITEL LÉČBY

Správcem shromážděných osobních údajů je ProtoXide di Perfetti Tiziano se sídlem na adrese via Martiri di cefalonia 25-1 Massa 54100 (MS).

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny vhodně jmenovaným příjemcům, kteří budou údaje zpracovávat jako zpracovatelé údajů a/nebo jako odpovědné osoby za účelem plnění smluv nebo souvisejících účelů.

Kompletní seznam zpracovatelů údajů a osob pověřených zpracováním osobních údajů lze vyžádat zasláním konkrétní žádosti na e-mailovou adresu [vložit email]

PŘENOS DAT

V případě, že jsou osobní údaje předávány mimo Evropskou unii, pro technické a provozní účely a pro zajištění vysoké kontinuity služby, Správce údajů zajistí, že předání je založeno na rozhodnutí Komise o přiměřenosti, aby bylo zajištěno že úroveň ochrany fyzických osob zaručená současnou legislativou a zejména nařízením EU 2016/679 není dotčena.

SBÍRANÁ DATA

Zpracovávané osobní údaje jsou shromažďovány tak, jak je poskytuje přímo zainteresovaná strana, nebo jsou shromažďovány automaticky.

Údaje poskytnuté přímo zájemcem jsou veškeré osobní údaje, které jsou jakkoli poskytnuty Správci údajů přímo zájemcem.

Automaticky shromážděná data jsou navigační data. Tyto údaje, i když nejsou shromažďovány za účelem spojení s identitou uživatele, by mohly nepřímo, prostřednictvím zpracování a spojení s údaji shromážděnými Správcem údajů, umožnit jeho identifikaci.

Po zasílání newsletterů použitá platforma umožňuje detekovat otevření zprávy a kliknutí učiněná v rámci samotného newsletteru, spolu s podrobnostmi týkajícími se IP a použitého prohlížeče / zařízení. Sběr těchto dat je nezbytný pro provoz implicitní obnovy zpracovatelských systémů (viz bod Způsoby zpracování) a nedílnou součástí provozu odesílací platformy.

ÚČEL LÉČBY

Poskytování osobních údajů má jako právní základ zpracování smluvní nebo předsmluvní požadavky nebo plnění právních povinností, kterým Správce údajů podléhá. Z tohoto důvodu by jakékoli odmítnutí zpracování nebo nepřesné nebo částečné poskytnutí údajů mohlo mít za následek nemožnost správného poskytnutí služby nebo nemožnost správce údajů reagovat na žádosti o informace zaslané zájemci.

Poskytování údajů za účelem zasílání newsletterů pro propagační, obchodní, informační nebo výzkumné účely je dobrovolné a odmítnutí udělení relativního souhlasu se zpracováním znemožní být informováni o obchodních iniciativách a/nebo propagačních kampaních, přijímat nabídky nebo jiné propagační materiály.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Svůj souhlas se zasíláním reklamních a obchodních sdělení může zájemce odvolat neprodleně, a to zasláním žádosti na emailovou adresu [vložit email] nebo kliknutím na příslušný odhlašovací odkaz, který naleznete v patičce každého obdrženého reklamního a obchodního emailu.

PŘÍJEMCI

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny vhodně jmenovaným příjemcům, kteří budou údaje zpracovávat jako zpracovatelé údajů a/nebo jako odpovědné osoby.

Správce údajů nesděluje žádné informace o subjektech údajů třetím stranám bez jejich souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. V každém případě je vyloučeno šíření zpracovávaných osobních údajů. Úplný seznam zpracovatelů údajů, společných správců a osob pověřených zpracováním osobních údajů lze vyžádat zasláním konkrétní žádosti na e-mailovou adresu [vložit e-mail]

ZPŮSOB LÉČBY

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, v každém případě s každoročním ověřením uložených údajů za účelem vymazání údajů považovaných za zastaralé, pokud zákon nestanoví povinnost archivace. .

Zpracování údajů obvykle probíhá v sídle Správce údajů zaměstnanci nebo externími spolupracovníky řádně určenými jako zpracovatelé údajů. Kompletní seznam zpracovatelů údajů a osob pověřených zpracováním osobních údajů lze vyžádat zasláním konkrétní žádosti na e-mailovou adresu [vložit email].

Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Registrace a související zpracování jsou považovány za platné, dokud se uživatel neodhlásí, je uveden v každém e-mailu, nebo po 12 měsících od poslední komunikace, u níž existuje důkaz o přímé interakci (kliknutí, otevření, odpověď).

PRÁVA ZÁJEMCE

V souladu s uměním. 15 - 21 nařízení EU 2016/679 je každé zúčastněné straně udělena řada práv.

Právo na přístup: zúčastněná strana podle čl. 15, má právo získat potvrzení, že probíhá zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a v případě potřeby získat kopii. Má také právo získat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a na další informace, jako je účel zpracování, kategorie příjemců, doba uchovávání údajů a práva, která lze uplatnit.

Právo na opravu: zúčastněná strana podle čl. 16, má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo jejich začlenění.

Právo na zrušení: Zájemce má právo dosáhnout bez zbytečného odkladu zrušení osobních údajů, které se ho týkají, pokud je jedním z důvodů stanovených čl. 17.

Právo na omezení zacházení: zúčastněná strana má právo v případech stanovených v článku 18 nařízení 2016/679 získat omezení zacházení.

Právo na přenositelnost údajů: zájemce má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením a má právo tyto údaje bez překážek předat jinému držiteli, v souladu s ustanoveními umění. 20 nařízení 2016/679;

Právo vznést námitku proti zpracování: Zájemce má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, v souladu s ustanovením čl. 21 nařízení 2016/679.

Zájemce má rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, Garanta ochrany osobních údajů.

Žádosti uvedené v předchozích bodech musí být zaslány písemně Správci údajů. Správce údajů bude ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy včas reagovat na žádosti o uplatnění práv zainteresovaných stran.

Jakékoli vysvětlení nebo žádost o vysvětlení lze zaslat písemně správci údajů.

AKTUALIZACE A ZMĚNY

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto Informace upravovat, doplňovat nebo pravidelně aktualizovat v souladu s platnou legislativou nebo opatřeními přijatými Garantem k ochraně osobních údajů.

Na výše uvedené změny či doplňky budou zájemci upozorněni. Vyzýváme uživatele, aby si pravidelně přečetli Zásady ochrany osobních údajů, zkontrolovali aktualizované informace a rozhodli se, zda budou či nebudou nadále využívat nabízené služby.