Budeme Vás informovať, že na základe legislatívneho nariadenia 30. júna 2003, No. 196 - kódex týkajúce sa ochrany osobných údajov, Protoxide Perfetti Tizian je vlastníkom Vami poskytnuté osobné údaje.

Pre nakladanie s osobnými údajmi zahŕňa zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, uchovávanie, spracovanie, úprava, výber, extrakcia, porovnanie, použitie, prepojenie, ako aj blokovanie, komunikácia, šírenie, zrušenie a zničenie alebo kombinácia dvoch alebo viacerých z nich operácie.

Tieto údaje budú spracované Protoxide vo vzťahu k svojim požiadavkám:

- Pre vykonanie požadovanej služby alebo jednu alebo viac žiadostí;

- Aby boli splnené zákonné povinnosti;

Tieto údaje budú spracovávané pomocou nástrojov, ktoré zaručujú bezpečnosť a dôvernosť a možno vykonať pomocou automatizovaných nástrojov, ukladať, spravovať a prenášať dáta.

Upozorňujeme tiež, že vo vzťahu k týmto liečby, môže uplatňovať práva podľa článku. 7 (Právo na prístup k osobným údajom a ďalšiePráva) legislatívneho nariadenia č 196 z 30. júna 2003 (text ktorej je uvedený nižšie).

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania a oznamovanie svojich osobných údajov môže byť požadované, v písomnej forme, aby Protoxide Tiziano Perfetti, alebo e-mailom na info@protoxide.it~~V.

Legislatívne nariadenia 30.júna 2003, No. 196, art. 7: Právo na prístup k osobným údajom a ďalších práv:

1. Zákazník má právo získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, aj keď doteraz zaznamenaný, a ich komunikácia v zrozumiteľnej podobe.

2. Zákazník má právo získať informácie:

a) pôvod osobných údajov;

b) účel a spôsoby liečby;

c) logika aplikuje v prípade liečby elektronických prístrojov;

d) totožnosť vlastník, správca a určený zástupca podľa článku 5, odsek 2;

e) subjekty alebo skupiny osôb, ktorým sú údaje môžu byť odovzdané, alebo ktorí môžu dozvedieť o nich ako menovaného zástupcu v štáte, manažérom alebo zástupcom.

3. Zákazník má právo:

a) aktualizáciu, opravu alebo, ak záujem, integrácia dát;

b) vymazanie, anonymizáciu alebo zablokovanie údajov nezákonne spracované vrátane údajov, ktorých uchovávanie nie je nutné pre účely, na ktoré boli údaje zozbierané alebo následne spracované;

c) potvrdenie, že operácie uvedené v písmenách a) ab) boli oznámené, a to aj pokiaľ ide o ich obsah, tým, ktorým sa tieto údaje oznámili alebo zverejnené, s výnimkou ak sa to ukáže nemožné alebo to nevyžaduje zjavne neprimerané chráneného práva.

4. Zákazník má právo namietať, celkom alebo sčasti:

a) z legitímnych dôvodov spracovania osobných údajov, ktoré majú význam pre účely zberu;

b) na spracovanie osobných údajov na účely zasielania reklamných materiálov alebo priameho predaja alebo vykonávania prieskumov trhu či obchodných oznámení.

Copyright ® 2003-2016 Protoxide ®