Ние Ви информирам, че по силата на законодателен декрет 30 юни 2003 г. 196 - Кодекс за защита на личните данни, Perfetti Тициан е администратор на лични данни на личните данни, предоставени от Вас.

За лечение на личните данни включва събиране, записване, организиране, съхраняване, обработване, модификация, селекцията, екстракцията, сравнението, използването, взаимното свързване, блокиране, комуникацията, разпространението, заличаване или унищожаване, или комбинация от два или повече от тези операции.

Такива данни ще бъдат обработвани отОксидулвъв връзка с неговите изисквания:

- За да се изпълни исканата услуга или за една или повече заявки;

- За да се спазят законовите задължения;

Данните ще бъдат обработвани при използване на подходящи средства, за да се гарантира сигурността и поверителността и могат да се извършват с помощта на автоматизирани инструменти, за да се съхранява, управлява и да предава данните.

Моля също така да се отбележи, че във връзка с тези процедури, може да упражнява правата си по силата на член 7 (Право на достъп до лични данни и други права) от Законодателен декрет 30 юни 2003 196 (артикулацияили текстът на която е по-долу).

Допълнителна информация относно обработката и предаването на лични данни може да бъде поискано писмено да оксидул Тициан Perfetti, или по електронна поща до info@protoxide.it.

Законодателен декрет 30 юни 2003 г. 196, чл. 7: Право на достъп до лични данни и други права

1.Клиентът има право да получи потвърждение за съществуването или не на лични данни, отнасящи се до него, дори ако все още не са вписани, и комуникацията им в разбираема форма.

2.Клиентът има право да получава информация:

а)произхода на личните данни;

б)целите и методите на лечение;

в)логиката прилага в случай на лечение с електронни инструменти;

г)самоличността на собственика, управителя и представителя, определен в съответствие с член 5, параграф 2;

д)субектите или категориите на субектите, на коитолични данни могат да се предават и които могат да се запознаят с тях, тъй като назначава представител в държавата, мениджъри или агенти.

3.Клиентът има право да:

а)на актуализиране, корекция или, когато интересува, интеграция на данни;

б)анулиране, преобразуване в анонимна форма или блокиране на данните, обработвани неправомерно, включително данни, чието задържане е необходимо за целите, за които данните са били събрани или впоследствие обработени;

в)сертифициране, че операциите в писмаа)иб)са били нотифицирани, както и във връзка с тяхното съдържание, на тези, на които данните са били съобщени или разпространява, освен в случаите, когато

това изискване се окаже невъзможно или е свързано с използването на средства явно непропорционални на защитеното право.

4.Клиентът има право да възрази, изцяло или частично:

а)за законни причини на обработката на лични данни, отнасящи него,отнасяща се до целите на събирането;

б)обработването на лични данни, отнасящи се до него за целите на изпращане на рекламни материали или директни продажби или за извършване на пазарни проучвания или търговска комуникация.

Авторско право® ® оксидул2003-2014

Цялото съдържание, страници, текст и изображения, са изключителна собственост наОксидул.